Errore
  • Il template per questa pagina non è disponibile. Contatta l'amministratore del sito.
chung cu quan 7 dungquoc đang ở tình trạng làm nhiều người xung quanh tò mò

chung cu quan 7 dungquoc đang ở tình trạng làm nhiều người xung quanh tò mò

Thông tin căn hÙ chung cư Qu­n 7

năm 2019 t¡o thà xem là càng 5 đ¡i th¯ng cça Các dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7. Të đ§u 5 l¡i nay, Lưãng giao dËch thành công liên tåc gia tăng và hiÇn đang t¡o các chç đ§u tư đang dành sñ chú ý lý thú l¡i Nhïng dñ án căn hÙ Qu­n 7.

Giïa hàng lo¡t Nhïng dñ án đang mß bán, ra lña chÍn mua chung cư Qu­n 7 nào đÃ ß ? giá bán Các dñ án căn hÙ Qu­n 7 là bao nhiêu ? điÁu kiÇn đ§u tư tăng giá trong tương lai t¡o ch¯c r±ng ?

Hãy cùng vÛi QuÑc Dũng Blog tr£ lÝi tëng câu hÏi và đưa thành đưãc lña chÍn đúng đ¯n nh¥t lúc chÍn lña mua dñ án căn hÙ ß trung tâm Qu­n 7?

can ho quan 7

căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 phù hãp mua đà t¡i hay nh±m đ§u tư ?

sñ gia tăng dân sÑ không ngëng t¡i Nhïng thành phÑ lÛn khi¿n cho đòi hÏi mua căn hÙ cũng tăng lên theo. Qu­n 7 là càng trong sÑ Nhïng qu­n trung tâm ß thành phÑ bà Chí Minh có tÑc đÙ đô thË hóa mau và t¡o thË trưÝng chung cư đ³ng c¥p xây.

Tuy th¿, Nhïng dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7 đëng chÉ HÙi tå toàn bÙ ưu th¿ đà hãp ĐÑi vÛi Khách hàng mua ß mà QuÑc Dũng Blog còn cho ch¯n đây là điÁu kiÇn ch¯c cho Các nhà đ§u tư b¥t đÙng s£n muÑn thu lÝi khi đ§u tư vào chung cư Qu­n 7.

đËa th¿ căn hÙ chung cư Qu­n 7 n±m là Các vË th¿ đ¯c đËa. Các nhà đ§u tư lÛn như Sunshine Group, Xuân Mai Corp, Keppel Land, Phú mù Hưng, ... luôn chÍn Nhïng quù đ¥t vàng đà phát triÃn Các dñ án cça mình. đ¥y là Các nơi đÉnh mÛi trung tâm qu­n và thành phÑ, m·t đưÝng lÛn m¡nh, mÛi sông vëa HÙi tå phong thçy vưãng khí, vëa g¯n k¿t giao thông dÅ dàng. bßi v­y, dân cư t¡o thà đi thu­n lãi và kh£ năng đ§u tư cho thuê cũng cao hơn ch¯n so ĐÑi vÛi Nhïng khu vñc khác.

lý do thé 2 đà QuÑc Dũng Blog gi nh­n Các khu căn hÙ chung cư Qu­n 7 là điÃm sinh sÑng và đ§u tư toàn diÇn bßi k¿t c¥u cao c¥p, tân ti¿n, tiÇn nghi nÙi khu và ngo¡i khu đ§y đç. Nhïng dñ án t¡i đây đç thà đáp éng chu©n sinh sÑng cao c¥p cça dân cư và c£ Nhïng khách thuê ß nên đ§u tư cũng s½ mang tÛi lãi nhu­n cñc kó thú vË.

ch× qua mÙt sÑ dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 như khu đô thË Phú mù Hưng, Sunshine City Sài Gòn, Riviera Point, Cosmo City, Sunshine Diamond River hay Ascent Garden Home, ... QuÑc Dũng Blog đÁu th¥y càng ch× cùng chung là Nhïng dñ án này có chánh sách bán hàng nhïng ưu đãi, méc giá và thi¿t k¿ đa d¡ng, thích hãp VÛi nhiÁu đÑi tưãng Khách hàng khác nhau ra dù mua nh±m ß hay đ§u tư đÁu thích hãp.

giá bán căn hÙ chung cư Qu­n 7 là bao nhiêu ?

can ho quan 7

Nhìn cùng chung, giá BDS t¡i Qu­n 7 r¥t phù hãp lý so VÛi Nhïng khu trung tâm có điÁu kiÇn tương đương và méc giá này hiÇn v«n đang tăng m×i ngày. Và Các dñ án t¡i Các phân khúc khác nhau (trung c¥p – đ³ng c¥p – h¡ng sang) hay Các dñ án t¡o điÁu kiÇn bào giao khác nhau (hoàn t¥t nÙi th¥t căn b£n – full nÙi th¥t) s½ có méc giá khác nhau.

sau đây QuÑc Dũng Blog s½ chia s» vÁ giá bán cça mÙt sÑ dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7 nh±m Quý khách hàng giï b¯t đưãc.

+ dñ án Ascent Garden Home ß Tân Thu­n, Qu­n 7

dñ án hiÇn đang triÃn khai xây

Méc giá đang bán t§m të 35 – 40 triÇu/m2, méc giá này r¥t c¡nh tranh so VÛi m·t b±ng cùng Nhïng dñ án cùng phân khúc cça khu.

+ dñ án MidTown Phú h£o Hưng t¡i Tân Phú, Qu­n 7

dñ án chung cư cao c¥p Qu­n 7 đang xây tÛi t§ng 5

Méc giá mß bán đãt l¡ nh¥t kho£ng të 74 – 75 triÇu/m2 (cao hơn đãt mß bán trưÛc të 8 – 10 triÇu/m2).

Khám phá thêm Các thông tin khác vÁ dñ án Phú h£o Hưng Qu­n 7 qua Nhïng bài vi¿t cça QuÑc Dũng Blog.

+ dñ án Sunshine City Sài Gòn ß Phú Thu­n, Qu­n 7

dñ án chung cư cao c¥p Qu­n 7 cça Sunshine Group hiÇn đã c¥t nóc https://dungquoc.com/can-ho-quan-7/ ninh S1 và đang triÃn khai tòa S4.

giá bán cça căn hÙ chung cư Sunshine City Saigon kho£ng të 55 – 65 triÇu/m2

+ Dñ án Sunshine Diamond River ß Đào Trí, Phú Qu­n, Qu­n 7

dñ án căn hÙ Qu­n 7 thé 2 cça Sunshine Group đang đưãc thi công xây dñng

Méc giá chào bán cça dñ án Sunshine Diamond River cũng tương đương ĐÑi vÛi Sunshine City Sài Gòn, të 55 - 65 triÇu/m2 ĐÑi vÛi Nhïng ưu th¿ sáng giá.

Thông tin kho£n ti¿t vÁ 2 dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 cça Sunshine Group đã đưãc QuÑc Dũng Blog c­p nh­t trên trang dñ án chung cư Qu­n 7. Qúy Quý khách chú trÍng t¡o thà đón đÍc Nhïng bài vi¿t t¡i đây.

+ dñ án Eco Green Saigon ß Tân Thu­n Tây, Qu­n 7

dñ án chung cư cça Xuân Mai Corp cũng đang ti¿n hành phát triÃn.

can ho chung cu quan 7

Qua 3 đãt mß bán, dñ án t¡o méc giá tăng lên khá nhanh, të 43 triÇu/m2 trong đãt 1 và dñ ki¿n s½ là 60 – 65 triÇu/m2 trong đãt chào bán đ¿n đây - đãt 4.

Nhìn qua giá bán cça Nhïng dñ án đã mß bán đưãc nhiÁu đãt, Quý khách t¡o thà th¥y luôn sñ tăng lên giá trË b¥t đÙng s£n cça khu Qu­n 7. vì nhiên, n¿u Khách hàng đang t¡o ý đËnh đ§u tư chung cư cao c¥p Qu­n 7 thì không ra bÏ lá cơ hÙi và thÝi ch× tÑi ưu này.

ß Các thÝi điÃm và thÝi điÃm mß bán khác nhau, giá bán Các căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 cũng s½ t¡o thå chênh lÇch. vì nhiên đà nh­n b£ng giá kinh ti¿t và chính xác nh¥t, Khách hàng có kh£ năng đăng ký ĐÑi vÛi QuÑc Dũng Blog nh±m nh­n thông tin chi ti¿t vÁ dñ án mà mình đang chú trÍng và muÑn TÕng quan.