Errore
  • Il template per questa pagina non è disponibile. Contatta l'amministratore del sito.
Cuộc sống cô đơn tại du an cua Sunshine Group ledinhphong sẽ không còn

Cuộc sống cô đơn tại du an cua Sunshine Group ledinhphong sẽ không còn

Sunshine City Sài Gòn dñ án l¡ nh¥t cça Sunshine Group năm 2019

Sunshine Group b¯t đ§u mß bán dñ án Sunshine City Sài Gòn Dòng s£n ph©m TrưÛc h¿t ß thË trưÝng Qu­n 7. Đây là dñ án căn hÙ chung cư cao c¥p ĐÑi vÛi sñ b¯t tay hãp tác cça t­p đoàn Sunshine và nhà th§u Hòa Bình Nhïng đơn vË nÕi ti¿ng trong lĩnh vñc BDS & xây dñng t¡i ViÇt Nam. Ngay dưÛi đây là Nhïng thông tin vÁ chç đ§u tư Sunshine Group cũng như GiÛi thiÇu Sunshine City Saigon Khách hàng cùng theo dõi nhé.

Sunshine Group chç đ§u tư căn hÙ Sunshine City Sài Gòn

nh¯c l¡i Sunshine Group vàng ch¯n đëng chÉ Các ngưÝi thương m¡i b¥t đÙng s£n mà còn r¥t các ngưÝi cũng s½ bi¿t đây là càng t­p đoàn chuyên thương m¡i và phát triÃn b¥t đÙng s£n lÛn t¡i ViÇt Nam. chç đ§u tư Sunshine Group đưãc thành l­p ngay të 5 2016 nhưng trong kho£ng t¡i gian g§n 5 5 xây thì Sunshine Group đã mau l¹ tìm đưãc nơi đéng cça mình trên thË trưÝng b¥t đÙng s£n ViÇt Nam cũng như xác đËnh mình là mÙt đơn vË m¡nh đç kh£ năng nh±m làm ra Nhïng siêu dñ án sau này.

du an sunshine city saigon

Cũng chính dña đó mà l¡i 5 2019 danh ti¿ng Sunshine đã tìm l¡i ĐÑi vÛi khá các dân cư ViÇt Nam Đ·c biÇt Các chç đ§u tư và giÛi chuyên môn trong sÑ lĩnh vñc b¥t đÙng s£n. sñ th¯ng lãi suÑt t¡i gian ho¡t đÙng đưãc xác đËnh qua Các dñ án đã và s½ hoàn thành trong suÑt t¡i gian qua như Sunshine City Hà NÙi, Sunshine Center, Sunshine Riverside,...

chç đ§u tư Sunshine Group còn ti¿n hành triÃn khai đÓng lo¡t các dñ án mÛi 5 2019 lúc giï giï trong tay Các khu đ¥t vô cùng đ¹p t¡i Sài Gòn và r¥t các nơi khác të b¯c đ¿n nam. NÕi b­t nh¥t trong 5 t¡i VÛi 3 dñ án đem tên tuÕi cça t­p đoàn này đ¥y là Sunshine Diamond River ( phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7 ), Sunshine Venicia ( phưÝng Bình yên, Qu­n 2 ) và cuÑi cùng vÛi là dñ án chúng ta đang nh¯c đ¿n Sunshine City Saigon. Ngoài nên trong năm 2019 này thì theo thông tin Lê Đình Phong Tìm hiÃu đưãc, Sunshine Group s½ còn ti¿p tåc cho ra m¯t nhïng dñ án mÛi t¡i tp HÓ Chí Minh VÛi khu Qu­n 2, Qu­n 4, Qu­n 7.

có kh£ năng kÃ, chç đ§u tư dñ án l¡ ß Qu­n 7 này đã gây đưãc lòng tin VÛi Khách hàng cùng Nhïng dñ án đem tÛi ch¥t .SÑ, tính th©m h£o và giá thành thích hãp lý mÙt trß thành thú vË hơn trong m¯t Nhïng chç đ§u tư.

dưÛi đây là Các chia s» thông tin Sunshine City Sài Gòn bßi Lê Đình Phong đà cung c¥p chi ti¿t Các thông tin xoay quanh dñ án mÛi cça Sunshine Group Quý khách hàng cùng theo dõi ti¿p ph§n 2.

Thông tin chung cư Sunshine City Sài Gòn Qu­n 7

Tên chính théc cça dñ án Sunshine Group ß đưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7 đó là Sunshine City Sài Gòn. dñ án vì đơn vË Hòa Bình làm chç th§u phát triÃn chính théc di chuyÃn vào triÃn khai vô cuÑi năm 2018 đ§u 5 2019.

toàn bÙ quy mô cça căn hÙ đ³ng c¥p Qu­n 7 này lên đ¿n 9,91ha. SÑ lưãng Dòng s£n ph©m t¡o trong dñ án xa l¡ này là 3748 căn hÙ chung cư. M­t đÙ phát triÃn cça dñ án này đang đưãc chúng tôi c­p nh­t và s½ sÛm gíi tÛi Khách hàng ngay khi t¡o thông tin chính théc.

Đây là Dòng s£n ph©m cao c¥p dành cho Nhïng c£ nhà thưãng lưu nên có c¥u trúc tÑi thiÃu là 2 phòng ngç và tÑi đa là 4 phòng ngç. DiÇn tích cå thà cça Nhïng m«u căn hÙ chung cư t¡i Sunshine City Saigon bao gÓm có: 69 – 85m2 cho chung cư 2 phòng ngç, 102 – 105m2 cho căn hÙ 3 phòng ngç và 131,6m2 là diÇn tích cho căn hÙ chung cư 4 phòng ngç. Như th¿ chç đ§u tư Sunshine Group s½ mang l¡i cho Khách hàng khá các lña chÍn vÁ diÇn tích và đây là Nhïng chÍn lña phÕ bi¿n đang bán ch¡y nh¥t hiÇn t¡i ß Nhïng dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7.

Lê Đình Phong thông tin chính théc vÁ thÝi kó bàn giao Sunshine City Sài Gòn Qu­n 7 là vào quý 2/2020. chu©n mñc bàn giao căn hÙ Qu­n 7 là hoàn thiÇn tuyÇt đÑi c£ vÁ thi¿t k¿ xây dñng l«n nÙi th¥t bên trong sÑ.

Khách hàng t¡o kh£ năng tham kh£o giá bán Sunshine City Sài Gòn là 50 triÇu đÓng/m2. SÕ hÓng bàn giao quyÁn chéa đñng cho Khách hàng ( lâu dài n¿u là ngưÝi ViÇt Nam, 50 năm cho ngưÝi nưÛc ngoài ).

sunshine city quan 7

nh­n đËnh vË th¿ Sunshine tap doan Sunshine ledinhphong City Sài Gòn

n±m ngay phía bÝ sông C£ C¥m và chÉ cách khu đô thË Phú h£o Hưng kho£ng 100m, dñ án Sunshine City Sài Gòn đưãc Lê Đình Phong đánh giá là chéa đñng vË th¿ đ¯c đËa.

VÛi m·t tiÁn đưÝng Phú Thu­n cùng Nhïng tuy¿n đưÝng giao thông mÛi đ¥y như c§u Phú h£o, đ¡i lÙ NguyÅn Văn Linh, đưÝng Huónh T¥n Phát,... s½ Giúp cho quá trình sÑng, hÍc t­p và khi¿n v¥n đÁ cça ngưÝi dân sÑng t¡i chung cư Qu­n 7.

bên c¡nh đó viÇc tÍa l¡c g§n sông C£ C¥m s½ có thà phát triÃn giao thông đưÝng thçy cũng như mang đ¿n mÙt b§u không gian sinh sÑng thoáng đãng ĐÑi vÛi nhiÁu cây non trß ra điÁu kiÇn sÑng lý tưßng giïa thành phÑ Sài Gòn.

cùng vÛi v¥n đÁ n±m mÛi khu đô thË Phú h£o Hưng thì cư dân s½ có thà ti¿p c­n l¡i khu vñc tài chính tài chính lÛn hàng đ§u cça tp HÓ Chí Minh cũng như ti¿p c­n đưãc ĐÑi vÛi Nhïng dËch vå tiÇn nghi d«n đ§u hiÇn thÝi.

du an sunshine city

Ngoài ra xung quanh vË th¿ Sunshine City Sài Gòn còn t¡o nhïng dËch vå tiÇn nghi hiÇn hïu như trưÝng hÍc, công sß, trung tâm hành chính, bÇnh viÇn, trung tâm hÙi nghË, công mĩ,... s½ là nguÓn cung c¥p Các tiÇn ích ch¥t SÑ lưãng và c§n thi¿t cho cư dân sinh sÑng t¡i dñ án Sunshine Group Qu­n 7.

cùng thå phát triÃn cça tp HÓ Chí Minh thì Các khu vñc như Qu­n 7 s½ t¡o tác đÙng tích cñc nh±m xây lÛn m¡nh hơn đem l¡i Nhïng môi trưÝng sÑng tÑt nh¥t cho cÙng đÓng ngưÝi dân ch× đây.

th¿ t¡o nên đ§u tư căn hÙ chung cư Sunshine City Sài Gòn hay không? t¥t nhiên là ra ЦU TƯ rÓi ph£i đëng quý vË.

trên dây là Nhïng thông tin vÁ t­p đoàn BDS Sunshine Group cùng Các Khám phá Sơ nét dñ án Sunshine City SaiGon s½ r¥t hïu ích cho chç đ§u tư dưÛi góc nhìn cça chuyên gia ledinhphong. Hy vÍng Quý khách hàng s½ c£m th¥y hài lòng khi dành nay gian theo dõi Các thông tin t¡o trong sÑ bài vi¿t này cça SaleReal Team.