Errore
  • Il template per questa pagina non è disponibile. Contatta l'amministratore del sito.
Mua trả góp nhà tại can ho q7 ledinhphong như thế nào?

Mua trả góp nhà tại can ho q7 ledinhphong như thế nào?

Sunshine Diamond River dñ án Quân 7 thé 2 cça Sunshine Group

Sunshine Diamond River quan 7 – Sunshine Group là mÙt đ­p đoàn b¥t đÙng s£n mÛi nÕi trong sÑ chëng thÝi gian 3 5 trß tÛi đây. Đây là đơn vË đã chi¿m n¯m hàng lo¡t quù đ¥t xinh đ¹p ß Sài Gòn, Hà NÙi, Nha Trang,... t¡i tp HÓ Chí Minh đơn vË này đã công bÑ 2 dñ án đ¥y là Sunshine City Sài Gòn và Sunshine Diamond river và theo Các thông tin nÙi bÙ chúng tôi đưãc trân trÍng thì nhà đ§u tư Sunshine Group s½ ti¿p tåc cho thành m¯t Các dñ án mÛi trong sÑ năm 2019 này ß Các khu vñc như Qu­n 2, Qu­n 4 và Qu­n 7.

trong suÑt thÝi gian qua, chç đ§u tư này đã xây th¯ng lãi nhiÁu dñ án lÛn m¡nh tÍa l¡c trong sÑ phân khúc b¥t đÙng s£n cao c¥p: khu chung cư đ³ng c¥p Sunshine City Hà NÙi, dñ án Sunshine Garden, Sunshine River,... khá thành công đà đ¿n hôm nay Sunshine Group trß nên mÙt danh ti¿ng mÛi vïng m¡nh hơn sàn b¥t đÙng s£n nưÛc nhà.

Thông tin dñ án chia s» bßi Lê Đình Phong - dñ án Sunshine Diamond River là Dòng s£n ph©m ti¿p theo cça t­p đoàn Sunshine Group cũng là dñ án thé 2 đưãc xây và mß bán t¡i sàn Qu­n 7. t¡o thà kà ngay dưÛi lúc g·t hái đưãc th¯ng lãi të dñ án TrưÛc h¿t đem tên Sunshine City Sài Gòn thì đươn vË nhà đ§u tư này có thêm đÙng lñc mÛi nh±m di chuyÃn sâu vào thË trưÝng b¥t đÙng s£n Qu­n 7 ĐÑi vÛi dñ án thé 2 còn lÛn m¡nh trên dñ án thé nh¥t.

Ngay bên sau đây là Các thông tin kho£n ti¿t nh¥t vÁ du an Sunshine Diamond River Quý khách t¡o thà coi ngay nh±m có thêm thông tin.

sunshine diamond river quan 7

Sunshine Group nên m¯t dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

t¡o tên thương m¡i là Sunshine Diamond River, dñ án căn hÙ Qu­n 7 đã đưãc đưa vô triÃn khai phát triÃn do đơn vË an Phong làm nhà th§u thi công chính cho dñ án. Ngay të trong sÑ quý 1/2019 thì ho¡t đÙng triÃn khai phát triÃn cũng như chu©n mñc bË cho buÕi thành m¯t Quý khách đã đưãc Sunshine Group t­p trung tiêu chu©n bË mÙt t§m chu đáo nh¥t.

Dñ ki¿n trong sÑ tháng 8/2019 chç đ§u tư Sunshine Diamond River s½ GiÛi thiÇu chánh théc Dòng s£n ph©m mÛi này l¡i Quý khách cùng vÛi nhà m«u Sunshine Diamond Qu­n 7. Tuy là mÙt dñ án mÛi đưãc triÃn khai nhưng chung cư Qu­n 7 này mau chóng trß ra thú vË ĐÑi vÛi k¿ ho¡ch Marketing ưu viÇt cça doanh nghiÇp đ§u tư cũng như Các chç môi giÛi b¥t đÙng s£n trong sÑ đó có SaleReal. Thông tin chính théc dñ án Sunshine Diamond River Khách hàng có kh£ năng coi ngay t¡i ledinhphong.vn chi ti¿t, chính xác và Nhïng nh­n đËnh cça chuyên gia.

Là càng đơn vË nÕi lên nha nhóng trong chëng t¡i gian khác ng¯n nhưng Sunshine đã gi nh­n mình b±ng Nhïng chéng minh cå kh£ năng và đưãc khách hành nh­n đËnh cao VÛi Nhïng Dòng s£n ph©m BDS të căn hÙ chung cư, văn phòng, trung tâm kinh doanh,... lúc tÛi tay Quý khách hàng và mang l¡i thå th¯ng lãi Giúp cho đơn vË này nh­n đưãc uy tín trong lòng Quý khách hàng.

vË trí Sunshine Diamond River là sÑ 422 tÍa l¡c trên đưÝng Đào Trí thuÙc khu phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7. Đây là càng nơi đ¹p ĐÑi vÛi r¥t nhïng điÃm NÕi trÙi mà càng trong sÑ đó thì đây cũng là khu vñc n±m cça khu đô thË Phú mù Hưng ( cách t§m 250m ). Phú h£o Hưng vÑn đã nÕi ti¿ng të lâu là trung tâm tài chánh - kinh t¿ lÛn m¡nh cça tp HÓ Chí Minh, VÛi đËa th¿ liÁn kÁ khu vñc đô thË này ch¯c ch¯n s½ mang đ¿n r¥t nhiÁu lãi ích të phía ngoài cho sñ xây cça can ho chung cu quan 7 này.

phéc sÑ vÑn đ§u tư t¥t c£ dñ án khu đô thË Qu­n 7 này dñ ki¿n s½ rơi vô chëng 25.000 t÷ đÓng, diÇn tích xây là 112.585m2, s½ t¡o tÕng cÙng 4000 S£n ph©m căn hÙ chung cư đ³ng c¥p đưãc mß bán. M­t đÙ xây dñng mÍi dñ án s½ là 23,6% ĐÑi vÛi måc đích xây thành mÙt khu vñc đô thË non thân thành và tân ti¿n.

can ho sunshine diamond river

M·t b±ng chính théc đưãc công bÑ gÓm có 8 tòa Block trong đ¥y s½ t¡o 4000 căn hÙ cùng vÛi Nhïng vË th¿ tiÇn ích, dËch vå cao c¥p khác như s£nh đón khác, hÓ bơi vào cñc, trung tâm hÙi nghË, ... d¥u ¥n hơn cùng vÛi đó là khu dËch vå ĐÑi vÛi bà bơi vô tuyÇt, vưÝn cây xanh, quán cafe, và đây là nơi t¡o đÙ cao tuyÇt mù cùng vÛi môi trưÝng tuyÇt vÝi đà ng¯m c£nh nên phÑ Sài Gòn cũng như dòng sông uÑn lưãn xung quanh.

Lê Đình Phong nh­n xét Sunshine Diamond River là mÙt dñ án hoàn toàn NÕi b­t và ch¯c h³n s½ là dñ án hot hơn sàn chung cư 5 2019 mang vÁ thành công cho doanh nghiÇp và Quý khách hàng.

giá bán chung cư Sunshsine Diamond River Qu­n 7

tÍa l¡c trong khu đang khá thu hút vÁ b¥t đÙng s£n cũng như xây m¡nh cça Cơ sß h¡ t§ng, quan 7 đang là điÃm t¡o trË giá b¥t đÙng s£n tăng lên nhanh vô hàng nh¥t cça tp HÓ Chí Minh. viÇc cça căn hÙ Sunshsine Diamond River là tÍa l¡c ngay khu trung tâm và liÁn kÁ ĐÑi vÛi đ¡i đô thË Phú h£o Hưng thì các Quý khách hàng dñ đoán bÝ b¿n bán cça chung cư mÛi Qu­n 7 này s½ t¡i méc cao.

th¿ bÝ b¿n bán chính théc dñ án mÛi cça Sunshine Group ß Đào Trí là bao nhiêu? Con sÑ chánh théc là 55 – 65 triÇu/m2 phå thuÙc vô S£n ph©m cũng như vË th¿ Nhïng căn hÙ chung cư nh±m méc bÝ b¿n t¡o thà giao đÙng lên xuÑng trong sÑ t§m đ¥y.

du an sunshine diamond river

nh­n xét khách quát mà nói thì ledinhphong th¥y méc giá này là ß méc trung bình trong phân khúc đ³ng c¥p hiÇn nay. VÛi méc giá này Quý khách s½ đưãc trân trÍng gì?

+ mÙt căn hÙ chung cư n±m ngay trung tâm Qu­n 7, mÛi khu Phú mù Hưng.

+ m·t tiÁn đưÝng Đào Trí g¯n k¿t qua Thç Thiêm.

+ đi mau chóng l¡i trung tâm Sài Gòn và Nhïng qu­n xung quanh.

+ k¿t c¥u hiÇn đ¡i, cơ sß v­t ch¥t và an ninh.

+ điÁu kiÇn an cư & nghÉ dưáng ch¥t ledinhphong Lưãng cao.

+ nhiÁu cơ sß v­t ch¥t nÙi khu vñc bên trong chu©n năm sao.

+ DiÇn tích t§m non lÛn m¡nh.

+ tÍa l¡c trong sÑ khu cư dân hiÇn hïu.

+ nhiÁu cơ sß v­t ch¥t ngo¡i khu.

+ Là càng S£n ph©m BDS đ¿n të danh ti¿ng Sunshine Group.

+ giá bán hãp lý.

Như nhiên đ§u tư dñ án Sunshine Diamond River ch¯c h³n s½ là quy¿t đËnh chánh xác mà Nhïng chç đ§u tư giàu kinh nghiÇm vàng ch¯n s½ đëng thà bÏ qua.