Errore
  • Il template per questa pagina non è disponibile. Contatta l'amministratore del sito.
15 điều có thể bạn chưa biết về nhatpham.net

15 điều có thể bạn chưa biết về nhatpham.net

Thông tin Sơ nét vÁ dñ án Feliz En Vista Qu­n 2

Feliz En Vista là dñ án mÛi cça t­p đoàn Capitaland t¡o l¡c hơn tråc đưÝng Đ·ng Văn CÑng, dñ án gây nên ti¿ng vang m¡nh t¡i khu vñc Th¡nh Mù Lãi. chéa đñng vË th¿ dÅ dàng cho v¥n đÁ g¯n k¿t giao thông, cùng vÛi đó là sß hïu chu×i cơ sß v­t ch¥t đÙc đáo, đ³ng c¥p c¥p đang là Các nhân tÑ xây nên bÝ b¿n trí cho chung cư Feliz En Vista. Bài vi¿t này hãy cùng Nh­t Ph¡m & Nhïng cÙng thå Sơ nét kho£n ti¿t vÁ dñ án chung cư Feliz En Vista nhé.

vË trí Feliz En Vista t¡i đâu?

tÍa l¡c ß đËa th¿ đ¯c đËa hơn đưÝng Đ·ng Văn Công, trung tâm khu vñc đô thË Th¡nh Mù Lãi. Đây đưãc coi là đËa th¿ đ§y tiÁm năng khi 4 m·t cça dñ án đÁu ti¿p xúc ĐÑi vÛi m·t tiÁn đưÝng.

ĐÑi vÛi lÇ th¿ 2 m·t ti¿p xúc VÛi 2 tuy¿n đưÝng m¡nh là Trương Văn Bang và Đ³ng Văn Công là 2 tuy¿n đưÝng m¡nh t¡i khu vñc Th¡nh Mù Lãi Khi¿n cư dân sinh sÑng ß căn hÙ Feliz En Vista Capitaland đưãc g¯n k¿t giao thông càng cách đơn gi£n nh¥t. t§m trung tâm Qu­n mÙt t§m 10 phút đi, cái c§u Phú mù chëng 10 phút, cao tÑc TP. bà Chí Minh - Long Thành - D§u Giây kho£ng 3 phút. đ·c biÇt liên k¿ khu vñc đô thË Thç Thiêm (trung tâm hành chánh xa l¡ cça thành phÑ) chÉ m¥t t§m 7 phút.

thi¿t k¿ dñ án Feliz En Vista Qu­n 2

Feliz En Vista là chung cư đưãc c¥u trúc theo cách đ³ng c¥p Châu u, VÛi ưu điÃm là chung cư n±m ven sông Sài Gòn. Feliz En Vista đưãc k¿t c¥u theo cách chào nh±m mang đ¿n môi trưÝng an cư khoáng đ¡t cùng cách nhìn hoàn h£o cho t¥t c£ chung cư.

dñ án đưãc quy ho¡ch ĐÑi vÛi Các căn hÙ cao c¥p, dulex, dulex có sân vưÝn, Penhouse, t¥t c£ đÁu đưãc k¿t c¥u đ³ng c¥p và hiÇn đ¡i. Đưãc chç đ§u tư bàn giao và đÓng bÙ đưãc xây dñng do Các tên tuÕi nÕi ti¿ng b­c nh¥t nhiên giÛi, sµn sàng dÍn vào ß ho·cj cho thuê bao gÓm có: tç đà giày, tç qu§n áo, b¿p và máy hút båi, vòi nưÛc và ch­u ría, thi¿t bË vÇ sinh, máy tÑ ch¥t hòa, khóa cía khôn ngoan,...

cùng đó là sñ góp m·t cça trên 100 cơ sß v­t ch¥t nÙi khu, trong sÑ đ¥y t¡o r¥t nhïng cơ sß v­t ch¥t, dËch vå l§n Чu tiên có m·t t¡i ViÇt Nam. k¿t hãp ĐÑi vÛi điÁu kiÇn xanh đưãc nhà đ§u tư xây theo lÑi sÑng xanh. Feliz En Vista là càng trong sÑ Nhïng dñ án đưãc cung c¥p chéng nh­n "tiêu tiêu chu©n vàng vÁ c¥u trúc xanh".

cơ sß v­t ch¥t căn hÙ Feliz En Vista

Là dñ án cao c¥p đưãc nhà đ§u tư Capitaland đ§u tư lÛn m¡nh vÁ hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t, đóng góp nâng cao trË giá cça dñ án Feliz En Vista lên mÙt t§ng cao xa l¡ VÛi m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t phong phú, cao c¥p ĐÑi vÛi các tiÇn nghi nÙi b­t l§n đ§u t¡o m·t t¡i ViÇt Nam.

Bãi biÃn nhân t¡o cùng khu vñc vui chơi thçy cũng là tiÇn ích t¡o nên nét đÙc đáo cho Feliz En Vista Qu­n 2, mang tÛi cho toàn kh£ năng dân cư đëng khí biÃn ngay ß chánh khuôn viên dñ án VÛi làn nưÛc trong sÑ xanh, bãi cát tr¯ng k¿t thích hãp VÛi chu×i cây xanh mang đ¿n cho ngưÝi dân Các giây phút nghÉ ngơi toàn diÇn ngay ß chính căn hÙ chung cư cça mình.

SuÑi nưÛc thu hút quanh 5, đây cũng là càng tiÇn nghi NÕi b­t mà ít dñ án gì cùng vÛi ph§n khúc nh­n đưãc.

Là càng dñ án đưãc thi¿t k¿ theo phong cách resort 5 sao đ³ng c¥p quÑc tiÅn ĐÑi vÛi bà bơi nưÛc ngÍt và mÙt hÓ bơi nưÛc m·n, đưÝng trưãt nưÛc m¡o hiÃm, bà vui chơi gi£i trí ngoài trÝi, Ñc đ£o thư gián, công viên cây non,...

dñ án cũng cung c¥p các tiÇn nghi vui chơi gi£i trí cho cư dân như r¡p chi¿u phim, đưÝng bÙ hành chân mây, công viên cây non, phòng Gym, trung tâm spa,...

Đây là dñ án đưãc Nh­t Ph¡m đánh giáo cao vÁ c£ vË trí, thi¿t k¿, thú vË là m¡ng lưÛi tiÇn nghi đ³ng c¥p đem tÛi càng điÃm tuyÇt mù đà sinh sÑng và nghÉ dưáng giïa thành phÑ. hơn v­y nïa, nhà đ§u tư Capitaland còn đem l¡i cho cư dân Nhïng hưßng thå đÝi an cư ĐÑi vÛi Nhïng tiêu chu©n an cư toàn diÇn ß dñ án Feliz En Vista.

nhà đ§u tư Feliz En Vista là đơn vË nào?

Đưãc bi¿t chç đ§u tư dñ án Feliz En Vista Qu­n 2 là t­p đoàn Capitaland, đây là mÙt t­p đoàn b¥t đÙng s£n lÛn và uy tín tÛi të Singapore.

t¡i ViÇt Nam, Capitaland đưãc bi¿t Capitaland Nhat Pham đ¿n là chç b¥t đÙng s£n m¡nh VÛi nhïng dñ án VÛi ch¥t Lưãng vưãt trÙi, mang đ¿n hàng ngàn tÕ ¥m cho ngưÝi dân. Đông nay Capitaland cũng cam k¿t s½ đ§u tư lâu dài t¡i sàn BDS ViÇt Nam.

T­p đoàn Capitaland Vietnam hiÇn đã t¡o m·t t¡i 7 tÉnh ra lÛn cça ViÇt Nam như TP. HCM, H£i Phòng, H¡ Long, Đà Nµng, Bình Dương và Nha Trang đ§u tư trong lĩnh vñc chung cư nhà ß và chung cư dËch vå.

t¡o kh£ năng m¥y Capitaland đã đóng góp bi¿n đÕi diÇn m¡o xa l¡ cça các khu vñc đô thË, thành phÑ m¡nh ß viÇt Nam qua Các dñ án m¡nh và vinh dñ có đưãc sñ tín nhiÇm cça Quý khách cũng như vinh dñ nh­n đưãc Các gi£i thưßng lÛn m¡nh như TOP 100 t­p đoàn bÁn vïng nh¥t toàn c§u hơn v­y giÛi, gi£i thưßng qu£n trË doanh nghiÇp kinh t¿ v­y giÛi 2019,...

trên đây là Các thông tin đưãc Nh­t Ph¡m phéc hãp và gíi đ¿n Quý khách, hy vÍng Nhïng thông tin mà nhatpham c¥p s½ bÕ ích ĐÑi vÛi Quý khách hàng. Khách hàng muÑn bi¿t thêm nhiÁu thông tin có kh£ năng theo dõi t¡i trang nhatpham.net ho·c liên hÇ trñc ti¿p cho Nh­t Ph¡m đà đưãc tư v¥n kinh ti¿t hơn.