Errore
  • Il template per questa pagina non è disponibile. Contatta l'amministratore del sito.
du an Keppel Land Nhat Pham có phù hợp với bạn?

du an Keppel Land Nhat Pham có phù hợp với bạn?

Thông tin dñ án Saigon Sports City qu­n 2

cùng dòng ch£y sàn BDS đÕ vÁ phía đông Tp. HÓ Chí Minh, trong 3 năm trß tÛi đây, khu đô thË Nam R¡ch Chi¿c đang sôi nÕi ĐÑi vÛi các dñ án mÛi l§n lưãt hình nên, và mÙt trong sÑ đ¥y chính là dñ án Saigon Sports City, Dòng s£n ph©m do t­p đoàn Keppel Land áp dång.

M·t b±ng quy ho¡ch dñ án Saigon Sports City qu­n 2 đưãc thñc hiÇn như v­y nào? t¡o Các h¡ng måc gì đang đưãc đ§u tư thñc hiÇn ß đây? vË trí dñ án t¡i đâu? là 1 sÑ câu hÏi đang đưãc quan tâm Khám phá nhiÁu nh¥t.

Chia s» të Nh­t Ph¡m và Nhïng cÙng sñ, tên tuÕi “thÕ đËa” có m·t ß khu đông Sài Gòn s½ l§n lưãt gi£i đáp Nhïng viÇc này të dñ án Saigon Sports City l¡i Quý khách, hi vÍng đây s½ là nguÓn tài liÇu tham kh£o hïu nghi.

Thông tin quy ho¡ch chung cư Saigon Sports City

Saigon Sports City là dñ án đưãc áp dång VÛi quy mô rÙng 64ha, to¡ l¡c hơn m·t tiÁn đưÝng Song Hành thuÙc đËa ph­n phưÝng an Phú, qu­n 2, thành phÑ hÓ Chí Minh. điÃm nh­n diÇn vË th¿ dñ án qu­n 2 khá dÅ khi hiÇn hïu trưÛc m·t tiÁn là c§u Mương kho£n, n±m trong sÑ qu§n kh£ năng quy ho¡ch lÛn nh¥t khu vñc Nam R¡ch Chi¿c.

Nhïng h¡ng måc quy ho¡ch t¡i khuôn mĩ nÙi khu vñc bao gÓm chung cư, chç phÑ, biÇt thñ, văn phòng thương m¡i – dËch vå cao c¥p, đưãc chia nên nhïng phân khu khác nhau. h¥p d«n đó chánh là Các điÃm cÙng ß phân khu áp dång Nhïng dñ án thà dåc, có ho¡t đÙng sôi nÕi và vô cùng s§m u¥t.

điÃm qua Nhat Pham & Cac cong su Các m·t giáp chung cư Saigon Sports City t¡o thà th¥y, ß khu phía Đông đó chính là m·t giáp ĐÑi vÛi khu vñc thà dåc, nhà ß, sân golf và khu đô thË Him Lam – Bình yên. phía Tây là m·t giáp VÛi khu thà thao liên phù hãp Nam r¡ch Chi¿c ß khu B và khu C và khu trung tâm thi đ¥u đa lñc. Và cuÑi cùng vÛi là m·t giáp phía Nam t¡i tuy¿n đưÝng Song Hành, cao tÑc Long Thành – D§u Giây. M·t giáp còn tÛi lÑi vÁ dòng sông Nam R¡ch Chi¿c.

ĐÑi vÛi v¥n đÁ sß hïu Các m·t giáp này, căn hÙ cao c¥p qu­n 2 sß hïu khá các ưu điÃm vưãt trÙi, HÙi tå đ§y đç Các nhân tÑ vưãng khí sinh tài, c­n lÙ, c­n thË l¡i c­n giang, t¡o thà đem đ¿n nhïng may m¯n cho gia chç khi chÍn lña điÃm đây đà sinh sÑng.

dñ án Saigon Sports City qu­n 2 đưãc thñc hiÇn VÛi 10 block cao t§ng, sß hïu đÙ cao kho£ng 30 t§ng, hiÇn hïu là thå bÑ trí khoa hÍc cça chëng 4.300 Dòng s£n ph©m t¡i khuôn viên nÙi khu vñc ĐÑi vÛi m­t đÙ xây dñng chÉ chi¿m chëng 25%.

Quy ho¡ch Các phân khu vñc dñ án Saigon Sports City

sñ linh ho¡t trong cái l¯p thà hiÇn ß 2 phân khu chéc lñc, đó là:

Phân khu 1: diÇn tích 26ha là phân khu n±m t¡i bên B¯c r¡ch Mương chi. nơi đây đưãc đ§u tư quy ho¡ch chç y¿u là khu vñc thà dåc, trung tâm hu¥n luyÇn và thi đ¥u mang chu©n mñc quÑc t¿, trưÝng thà thao lñc khi¿u là chánh.

ĐiÃn hình t¡o sân bóng, ĐÑi vÛi séc chéa l¯p đ·t cho chëng 10.000 ch× ngÓi, 9 sân tennis chéa đưãc t§m 2.000 ch× ngÓi, và 2.000 nơi ngÓi dành cho khu bà bơi t¡o mái che, đ·c biÇt quy mô, đ³ng c¥p và chi ti¿t.

k¿t c¥u đưãc sí dång đan xen ĐÑi vÛi khuôn mĩ cây xanh cùng vÛi khu vñc công mĩ, gây điÁu kiÇn thoáng mát trong sÑ lành và thanh lÍc đëng khí thiên v­y, tÑ ch¥t hoà nhiÇt đÙ Õn đËnh ß khuôn mĩ nÙi khu dñ án. bên c¡nh đó còn t¡o khu vñc trưÝng hÍc và khu vñc trung tâm kinh doanh cũng đưãc l¯p đ·t ß đây.

Ph§n diÇn tích còn tÛi đưãc sí dång cho viÇc quy ho¡ch t¡i phân khu vñc sÑ 2, có vË th¿ tÍa l¡c t¡i bên Nam R¡ch Mương chi. Đây chính là qu§n kh£ năng khu trung tâm thương m¡i và dËch vå khép kín. Các chung cư Saigon Sports City đưãc phát triÃn nhà y¿u t¡i đây, đà đem tÛi thå k¿t nÑi giao thông thu­n lãi cũng như phåc vå ngay Các tiÇn nghi sí dång cho cÙng đÓng dân cư.

thu hút, sñ phân chia 2 khu vñc s½ Giúp cho b§u không khí đưãc Õn đËnh, cư dân đëng bË khi¿n phiÁn, Các v­n đÙng mĩ l¡i t¡o mÙt môi trưÝng tho£i mái cho viÇc t­p luyÇn và thi đ¥u.

bên c¡nh đó, ß khu vñc Nam dñ án Saigon Sports City còn có Các khu vñc nh±m thñc hiÇn Các cơ sß v­t ch¥t như: trung tâm hÙi nghË triÃn lãm, y t¿, văn hóa, phåc vå cho chëng 12.000 Quý khách hàng. khu khách s¡n cao c¥p, chung cư cho thuê, văn phòng thương m¡i, cung éng cho chëng 5.000 Quý khách.

minh chéng rõ ràng b±ng Nhïng con sÑ chéng tÏ thå quy ho¡ch ß dñ án qu­n 2 đưãc chç đ§u tư Keppel Land đã r¥t xem xét và lên k¿ ho¡ch cho dñ án 1 cái tinh t¿ và kho£n ti¿t, gây điÁu kiÇn đơn gi£n cho c£ đÑi tác l«n Khách hàng t¡o thà bao quát đưãc sñ hiÇn diÇn cça Các h¡ng måc đang đưãc quy ho¡ch ß đây, chç đÙng chÍn cho mình Nhïng S£n ph©m thích hãp.

đà t¡o thêm Nhïng thông tin liên thà vÁ chung cư Saigon Sports City, Quý khách hàng t¡o kh£ năng tham kh£o thêm t¡i nhatpham.net vÁ Nhïng bài vi¿t đánh giá và Đánh giá vÁ dñ án qu­n 2 cũng như thË trưÝng phía đông Tp. HÓ Chí Minh, trã giúp Khách hàng t¡o kh£ năng dÅ dàng tìm ki¿m mÙt điÃm sÑng ho·c đ§u tư phù hãp.