Errore
  • Il template per questa pagina non è disponibile. Contatta l'amministratore del sito.
SaleReal Team giai đoạn 2, cơ hội cho khách hàng

SaleReal Team giai đoạn 2, cơ hội cho khách hàng

Thông tin GiÛi thiÇu dñ án Sunshine Diamond River

dñ án Sunshine Diamond River hiÇn đang đưãc trân trÍng khá các sñ chú ý të phía Quý khách hàng nhÝ đËa th¿ n±m cñc kó đ¯c đËa t¡i đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. N¿u Quý khách đang t¡o ý đËnh đ§u tư vô dñ án Sunshine Group thì đëng thành bÏ qua bài vi¿t này. t¡i đây, SaleReal s½ Sơ nét đ¿n Quý khách Nhïng thông tin NÕi b­t mà chung cư cao c¥p Qu­n 7 đang sß hïu. Bài vi¿t này t¡o nÙi dung tham kh£o hïu ích, Làm Quý khách hàng thu­n tiÇn trong v¥n đÁ lña chÍn chç t¡i.

Sơ lưãc Sơ lưãc thông tin dñ án Sunshine Diamond River

dñ án Sunshine Diamond River đưãc đ§u tư do t­p đoàn Sunshine Group, tÍa l¡c t¡i đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. chung cư Qu­n 7 t¡o quy mô tÕ kh£ năng là 112.595 m2, cung c¥p cho sàn Nhïng mô hình chánh là căn hÙ chung cư, văn phòng, dËch vå, shophouse và officetel ĐÑi vÛi 3.125 S£n ph©m.

Thông tin chç đ§u tư dñ án Sunshine Diamond River

Sunshine Group là mÙt t­p đoàn chuyên vÁ lĩnh vñc s£n xu¥t Các căn hÙ chung cư cao c¥p l¡i të sàn BDS ViÇt Nam, nguÓn gÑc ß thç đô Hà NÙi.

thành đÝi të 5 2016, chç đ§u tư dñ án Sunshine Diamond River đã liên tåc đem tÛi thË trưÝng t¡i miÁn B¯c VÛi hàng lo¡t Dòng s£n ph©m đem tên tuÕi " Sunshine ", t¡o thà liÇt kê mÙt sÑ S£n ph©m vì chç đ§u tư thç đô triÃn khai như dñ án Sunshine City, Sunshine Riverside, Sunshine Garden, Sunshine Center, Sunshine Palace.

t¥t c£ S£n ph©m cça Sunshine Group hơn đây đÁu mang l¡i cho Khách hàng sñ hài lòng vÁ cách thi¿t k¿ khá khác biÇt, thu hút đó là viÇc thñc hiÇn công nghÇ 4.0 vào phía trong Dòng s£n ph©m càng t¡o sñ ¥n tưãng trong sÑ lòng Quý khách.

Ngoài nên, Sunshine Group luôn bÏ ra sÑ tiÁn m¡nh đà thu mua Các quù đ¥t ch¯c ngay ß trung tâm thành phÑ, ngoài viÇc sß hïu Nhïng dñ án t¡i Hà NÙi, chç đ§u tư chung cư Qu­n 7 đang thâu tóm r¥t nhiÁu m·t b±ng đ¯c https://duankhunam.com/du-an/sunshine-diamond-river/ đËa ß thành phÑ HÓ Chí Minh.

B±ng kh£ năng tài lÛn m¡nh cùng vÛi nguÓn nhân năng dÓi dào, t­p đoàn Sunshine Group chÝ s½ đem tÛi thË trưÝng thêm nhiÁu S£n ph©m tÑt hơn, b£o đ£m đòi hÏi sÑng tròn v¹n cho Quý khách hàng.

Thông tin vÁ vË th¿ dñ án Sunshine Diamond River

Như đã Sơ nét, dñ án Sunshine Diamond River t¡o vË th¿ n±m ß đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. cùng đ¥y, dñ án mÛi cça Sunshine Group còn t¡o vË trí tiÁm năng ĐÑi vÛi 3 y¿u tÑ " nh¥t c­n thË, nhË c­n giang, tam c­n lÙ ".

Nh¥t c­n thË nghĩa là chung cư Sunshine Group tÍa l¡c g§n kÁ ĐÑi vÛi trung tâm hành chính Qu­n 7, nơi có sñ hiÇn diÇn cça nhiÁu tiÇn nghi vÁ giáo dåc, y t¿, thương m¡i, nhà hàng, quán cà phê, khu gi£i trí và vui chơi gi£i trí,... an cư t¡i đây, Quý khách hàng s½ đưãc thëa hưßng các tiÇn ích càng cái tròn v¹n nh¥t.

NhË c­n giang đ¥y là chung cư đ³ng c¥p Qu­n 7 có l¡i 3 m·t ti¿p giáp VÛi sông Sài Gòn và sông ĐÓng Nai, y¿u tÑ này đÓng nghĩa VÛi v¥n đÁ môi trưÝng sÑng t¡i đây khá là dÅ chËu, mát m».

Tam c­n lÙ đó là xung quanh dñ án Sunshine Diamond River có mÙt chu×i giao thông như đưÝng NguyÅn Văn Linh, NguyÅn Hïu ThÍ, NguyÅn ThË Th­p, NguyÅn T¥t Thành, Đào Trí, Huónh T¥n Phát,... Nhïng tuy¿n đưÝng này đóng vai trò như càng ngưÝi b¡n đÓng hành Khi¿n Quý khách di chuyÃn tÛi trong sÑ cuÙc sinh sÑng trß thành dÅ dàng trên.

Thông tin vÁ c¥u trúc dñ án Sunshine Diamond River

dñ án Sunshine Group t¡o diÇn tích hơn 112 ha. Tuy v­y, VÛi 23,16% s½ là m­t đÙ dành đà triÃn khai Nhïng S£n ph©m chç t¡i, còn trên 70% còn đ¿n nh±m xây Các h¡ng måc phåc vå cho cuÙc sÑng đËnh cư lâu dài cça cÙng đÓng dân cư trß trong tương lai.

căn hÙ chung cư Qu­n 7 s½ có t¥t c£ 3.125 Dòng s£n ph©m h×n thích hãp cça Các mô hình đ§u tư chính là căn hÙ, văn phòng, thương m¡i, shophouse và officetel đưãc s¯p x¿p trên 12 block cao 14 - 27 t§ng giïa đưÝng Đào Trí. dñ án Sunshine Group đưãc k¿t c¥u phong phú Nhïng hình théc cũng như diÇn tích Khi¿n Khách hàng đơn gi£n trên trong viÇc chÍn lña mua.

phía c¡nh đ¥y, Quý khách hàng s½ đưãc hưßng thå cuÙc an cư lý thú lúc l¡i VÛi chung cư Sunshine Diamond River Đào Trí, điÃn hình ĐÑi vÛi Nhïng tiÇn ích như trưÝng hÍc Maple Bear, trung tâm thương m¡i, siêu thË thñc ph©m, khu vñc gi£i trí tr» em, công viên cây non, bà bơi, sân thà dåc thà thao đa lñc, chç hàng, quán cà phê, khu tiÇc nưÛng BBQ, khu vñc vui chơi gi£i trí Sky Bar,....

ĐÑi vÛi phong cách k¿t c¥u môi trưÝng mß t¡o ra đÙ thông thoáng, g§n gũi thiên th¿ và con ngưÝi, mang tÛi cho gia chç sñ t­n hưßng khác l¡. Song song đó, ĐÑi vÛi v¥n đÁ bàn giao nÙi th¥t hoàn thiÇn thành khi Quý khách dÍn vào an cư là t¡o thà sí dång đưãc ngay,

hơn đây là bài vi¿t cça nhóm duankhunam vÁ GiÛi thiÇu cùng chung vÁ mÙt vài thông tin NÕi b­t nh¥t t¡i dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7. trông r±ng, bài vi¿t này s½ Làm Khách hàng có đưãc góc nhìn sâu s¯c trên vÁ chung cư Sunshine Group l§n này.