Errore
  • Il template per questa pagina non è disponibile. Contatta l'amministratore del sito.
20 tiện ích tại du an Hiyori Garden Tower pirealtor sẽ làm cuộc sống tốt hơn cho anh

20 tiện ích tại du an Hiyori Garden Tower pirealtor sẽ làm cuộc sống tốt hơn cho anh

dñ án Hiyori Garden Tower là dñ án căn hÙ tÑi ưu nh¥t Đà Nµng

dñ án Hiyori Garden Tower Đà Nµng là dñ án chung cư đưãc đ§u tư do công ty BDS Nh­t B£n, Sun Frontier Fudousan, tÍa l¡c t¡i đ¡i lÙ Võ Văn KiÇt, qu­n Sơn Trà, ra phÑ Đà Nµng. Đây đưãc xem là căn hÙ chung cư tÑt nh¥t ß Đà Nµng qua càng cuÙc bình lña chÍn mÛi đây.

đánh giá du an da nang ch¥t .SÑ căn hÙ chung cư Hiyori Garden Tower

Cho tÛi thÝi điÃm hiÇn nay thì v«n chưa kh£ năng nh­n xét mÙt cách trñc ti¿p vÁ ch¥t .SÑ cça dñ án Hiyori Garden Tower, do do dñ án chưa đưãc bàn giao, đang trong quá trình xây. PiRealtor dñ ki¿n tháng 9/2019 là dñ án hoàn ra.

Hiyori Garden Tower

dñ án đưãc khßi công vô năm 2017, cùng năm đ¥y đã triÃn khai chào bán. thÝi gian phát triÃn dñ án là 26 tháng. ChÉ còn vài tháng nïa thôi s½ bàn giao chç. Nhìn t¡o v» dñ án đưãc xây dñng r¥t mau, có thà bán giao sÛm hơn dñ án đÁ thành.

Chúng ta t¡o thà nh­n xét dñ án b±ng c¡c gián ti¿p, đ¥y là nhìn qua t§m xây dñng cça chç đ§u tư, thå uy tín cça chç đ§u tư và Nhïng công ty hãp tác thñc hiÇn, v­t liÇu phát triÃn dñ án, nÙi th¥t dñ án, ti¿n đÙ xây dñng…

chç đ§u tư dñ án Hiyori Garden Tower là công ty b¥t đÙng s£n Sun Frontier, càng công ty Nh­t B£n. Công ty t¡o trå sß đ·t ß nên phÑ Tokyo, t¡o 17 kho£n nhánh, đ§u tư b¥t đÙng s£n ß các nưÛc trong sÑ khu châu Á: Nh­t B£n, Đài Loan, ViÇt Nam, Indonesia.

Sun Frontier Fudousan đã tham gia thË trưÝng b¥t đÙng s£n ViÇt Nam đưãc vài 5, nhưng xây dñng Các dñ án công cÙng và Các cao Ñc văn phòng ché chưa xây căn hÙ chung cư. dñ án Hiyori Garden Tower Đà Nµng là dñ án căn hÙ TrưÛc h¿t cça công ty.

Sun Frontier ho¡t đÙng trong sÑ Các lĩnh vñc là đ§u tư b¥t đÙng s£n, qu£n lý căn hÙ chung cư, qu£n lý và kinh doanh ho¡t đÙng văn phòng. Công ty đưãc thành l­p vào năm 1999, tính đ¿n t¡i là đã t¡o 20 5 tuÕi cuÙc.

du an Hiyori Garden Tower

Thông thưÝng chúng ta s½ căn cé vào nhà đ§u tư đà nh­n xét dñ án. nhà đ§u tư đáng tin c­y xây dñ án đáng tin c­y, nhà đ§u tư chuyên nghiÇp làm thành dñ án có tính chuyên nghiÇp. nhiÁu ngưÝi nghĩ ch¯n công ty BDS Sun Frontier là công ty Nh­t B£n, công ty tÑt, uy tín cho ra dñ án Hiyori Garden Tower Đà Nµng là dñ án ch¥t SÑ lưãng tÑi ưu.

đ¥y là mÙt suy lu­n đưãc sÑ đông hưßng éng, nhưng đúng hay không v«n chưa bi¿t. dñ án v«n chưa khi¿n xong cho thành k¿t lu­n chưa kh£ năng đưa nên đưãc. nhiÁu ngưÝi tin tưßng công ty b¥t đÙng s£n này, tin tưßng dñ án này.

Thông tin TÕng quan dñ án Hiyori Garden Tower Đà Nµng

chung cư Hiyori Garden Tower tÍa l¡c t¡i đưÝng Võ Văn KiÇt, qu­n Sơn Trà, ra phÑ Đà Nµng, n±m ngay trong sÑ trung tâm nên phÑ. Të dñ án tÛi biÃn là 800 mét và l¡i c§u RÓng là 200 mét.

tiÇn ích nÙi khu dñ án có công viên nhÏ, bà bơi 30 mét, chç tr», siêu thË mini, sân thưãng VÛi Các ho¡t đÙng cÙng đÓng. DiÇn tích khu đ¥t không lÛn cho ra cũng không khi¿n đưãc các cơ sß v­t ch¥t.

can ho Hiyori Garden Tower

Tuy cơ sß v­t ch¥t đëng nhïng nhưng đã t¡o là c§n “ch¥t”. bà bơi có diÇn tích 30 mét nhưng là bà bơi đ³ng c¥p, đưãc lát b±ng đá chÑng trơn trưãt, mÙt lo¡i đá đ¯t tiÁn, ch¥t SÑ lưãng cao. nhà tr» đç lÛn nh±m phåc vå cho trên 300 gia đình ß đây, t¡o điÁu h¥p d«n là n¿u phå huynh c§n đi đâu đó vài ngày cũng có thà gíi con tÛi cho chç tr» - đây là càng tÑ ch¥t theo PiRealtor là sñ th¥u hiÃu, sñ c£m thông ĐÑi vÛi Quý khách hàng, cho th¥y t§m làm ăn chuyên nghiÇp, sáng suÑt cça ngưÝi Nh­t B£n, vì nhiên ngưÝi mua hÍ ch¥p nh­n kho£n nên sÑ tiÁn lÛn trên đà ©n chéa căn hÙ chung cư t¡i đây.

Quy mô dñ án là 0,7ha, đó là mÙt diÇn tích không m¡nh. chç đ§u tư cho phát triÃn 2 blocks VÛi phéc sÑ 306 chung cư. ChÉ có chung cư 2 phòng ngç và căn hÙ 3 phòng ngç. bÝ b¿n bán chung cư Hiyori Garden Tower là 28-40 triÇu/m2 tùy thuÙc lo¡i căn. Các căn bình thưÝng thì bÝ b¿n bán t§m trên dưÛi 30 triÇu/m2, Nhïng căn h¥p d«n thì xa l¡ có bÝ b¿n mÛi 40 triÇu/m2.

Ngo¡i khu vñc dñ án có các cơ sß v­t ch¥t bßi vì đây là khu trung tâm cça nên phÑ Đà Nµng. Các tuy¿n đưÝng g§n kÁ đó như đưÝng Võ Văn KiÇt là điÃm t­p trung cça r¥t các Các công ty thương m¡i, tài chính, ngân hàng, trưÝng hÍc.

can ho Hiyori Garden Tower

mÛi dñ án có nhiÁu tiÇn ích nh±m phåc vå ngưÝi dân là trung tâm thương m¡i, trưÝng hÍc, siêu thË. có mÙt tiÇn ích danh nói nïa là khu vui chơi gi£i trí, đó là sân golf 18 l× mÛi đ¥y, là bãi biÃn xanh NưÛc, bãi biÃn T20.

dñ án Hiyori Garden Tower Đà Nµng t­p thích hãp đưãc nhïng trË giá, nào là tiÇn ích nÙi khu vñc ch¥t Lưãng cao, tiÇn nghi ngo¡i khu vñc đ§y đç, nhà đ§u tư dñ án đáng tin c­y (nhiÁu ngưÝi cho là v­y). bßi th¿ bÝ b¿n bán căn hÙ cao trên so ĐÑi vÛi méc bình thưÝng.

Quý khách hàng t¡o đòi hÏi Tìm hiÃu thêm vÁ dñ án Hiyori Garden Tower Đà Nµng xin vui lòng liên hÇ công ty b¥t đÙng s£n PiRealtor. Chúng tôi s½ cÑ g¯ng đà h× trã tÑi ưu nh¥t cho Khách hàng.