Errore
  • Il template per questa pagina non è disponibile. Contatta l'amministratore del sito.
TOP những người thành công tại du an Hiyori Garden Tower da nang pirealtor đáng ngưỡng mộ

TOP những người thành công tại du an Hiyori Garden Tower da nang pirealtor đáng ngưỡng mộ

nhà đ§u tư dñ án Hiyori Garden Tower

cùng sñ phát triÃn m¡nh m½ cça sàn b¥t đÙng s£n ß nên phÑ Đà Nµng đ¹p, trong thÝi gian mÛi đây đã t¡o đëng ít Nhïng S£n ph©m xa l¡ đưãc hình nên và phát triÃn lÛn, trong sÑ đ¥y có Hiyori Garden Tower, đây chính là mÙt trong Nhïng Dòng s£n ph©m chi¿n lưãc đưãc đ§u tư xây të 1 nhà đ§u tư đ¿n të Nh­t B£n.

nhà đ§u tư dñ án Hiyori Garden Tower là ai? đáng tin c­y cça danh ti¿ng này nhiên nào? nhà đ§u tư s½ áp dång Các h¡ng måc quy ho¡ch ß chung cư Hiyori Garden Tower thành sao? đó chánh là 1 sÑ v¥n đÁ mà Nhïng Khách hàng đang có sñ chú trÍng Khái quát lÛn m¡nh nh¥t.

Chia s» të Các chuyên gia PiRealtor Team ß bài vi¿t này, chúng tôi s½ l§n lưãt thông tin tÛi Khách hàng Nhïng tin téc mÛi nh¥t vÁ Hiyori Garden Tower Đà Nµng xoay quanh chç đ§u tư, Quý khách hàng đang quan tâm đ¿n căn hÙ đ³ng c¥p này không ra bÏ qua bài vi¿t.

can ho Hiyori Garden Tower

chç đ§u tư dñ án Hiyori Garden Tower

Đưãc hình nên hơn quù đ¥t rÙng 2.077,6 mét vuông to¡ l¡c trên cung đưÝng Võ Văn KiÇt huy¿t m¡ch, dñ án Hiyori Garden Tower vì công ty cÕ ph§n b¥t đÙng s£n Sun Frontier đ§u tư thñc hiÇn.

Đây chính là mÙt trong Các t­p đoàn b¥t đÙng s£n hàng đ§u tÛi të Nh­t B£n, có uy tín và tiÁm năng kinh t¿ vïng m¡nh. Theo thông tin đưãc trân trÍng, chç đ§u tư dñ án Hiyori Garden Tower t¡o trå sß đ·t ß 2-2 Yura Kucho 1 Chome, thuÙc đËa ph­n ra phÑ Tokyo, Nh­t B£n và đã có trên 20 năm kho£n nghiÇm ho¡t đÙng trong sÑ lĩnh vñc BDS.

Nhïng lĩnh vñc ho¡t đÙng chánh cça t­p pirealtor Team đoàn danh ti¿ng này đ¥y chính là đ§u tư, điÁu hành, c£i t¡o và khai thác BDS cho thuê là chç y¿u. trong sÑ đ¥y, hiÇn hïu đ¥y chánh là Các h¡ng måc như chung cư đ³ng c¥p, khách s¡n và Các khu vñc resort là Nhïng h¡ng måc “sß trưÝng” mà nhà đ§u tư căn hÙ Hiyori Garden Tower Đà Nµng đang triÃn khai.

du an Hiyori Garden Tower

Hiyori Garden Tower chánh là 1 trong sÑ Nhïng dñ án mÛi đưãc đơn vË này đ§u tư r¥t nhiÁu tâm huy¿t ĐÑi vÛi cái théc điÁu hành v­n hành và thi¿t k¿ đem cách và tiêu chu©n Nh­t B£n. nhÝ đ¥y, dñ án mà chç đ§u tư Sun Frontier ViÇt Nam này áp dång đưãc r¥t nhïng Quý khách và đÑi tác tin tưßng lña chÍn làm đơn vË đÑi tác.

Tham gia cùng thñc hiÇn Nhïng h¡ng måc ß dñ án còn t¡o thå tham gia cça đông đ£o Các đÑi tác tin c­y đưãc nhà đ§u tư Sun Frontier chÍn lña như: đơn vË c¥u trúc sáng trúc đó chính là viÇn quy ho¡ch phát triÃn Đà Nµng hay còn đưãc gÍi là UPI Đà Nµng.

ĐÑi vÛi đÙi ngũ chuyên viên đ§y sáng xây và giàu kinh nghiÇm, Nhïng h¡ng måc thi¿t k¿ nÙi th¥t căn hÙ chung cư Hiyori Garden Tower vì công ty trách nhiÇm hïu h¡n tư v¥n c¥u trúc xây sáng V¡n Tín.

Và đ£m nhiÇm viÇc thi công xây ß dñ án đ¥y chánh là chç th§u thi công là Công ty cÕ ph§n Dinco (Đà Nµng) VÛi đÙi ngũ nhân công lành nghÁ, giàu kho£n nghiÇm. Các chung cư t¡i Hiyori Garden Tower s½ vì ngân hàng Vietcombank – kho£n nhánh Đà Nµng s½ đ£m nhiÇm vai trò b£o lãnh và giúp Nhïng thç tåc kinh t¿ đ¿n VÛi Khách hàng lúc t¡o đòi hÏi.

du an Hiyori Garden Tower

Quy mô dñ án Hiyori Garden Tower

Đưãc đ§u tư thñc hiÇn do công ty cÕ ph§n b¥t đÙng s£n Sun Frontier đ§u tư và xây dñng, dñ án Hiyori Garden Tower sß hïu quù đ¥t rÙng 2.077,6 mét vuông, to¡ l¡c ß đËa th¿ trung tâm nên phÑ Đà Nµng VÛi thå hiÇn hïu là 4 m·t tiÁn đưÝng rÙng lÛn, bao gÓm: Võ Văn KiÇt, an Trung Đông, Ph¡m Quang ¢nh, Ph¡m Cñ .SÑ.

Chi¿m lãi th¿ k¿ ho¡ch đ¥y chính là cung đưÝng Võ Văn KiÇt, Giúp k¿t nÑi trñc ti¿p l¡i sân bay quÑc t¿ Đà Nµng chÉ trong sÑ vòng chưa đ§y năm phút. bên c¡nh đ¥y chính là Các h¡ng måc đưãc l¯p đ·t khoa hÍc đưãc nhà đ§u tư áp dång ß Hiyori Garden Tower Đà Nµng.

t¡i chung cư Hiyori Garden Tower, m­t đÙ phát triÃn chi¿m t§m 51% phéc diÇn tích, VÛi thi¿t k¿ phát triÃn gÓm 02 t§ng h§m, bên trên đó chánh là toà cao Ñc có đÙ cao 28 t§ng nÕi và mÙt t§ng áp mái.

bên hơn Nhïng t§ng đó chính là thå bÑ trí cça 306 S£n ph©m, là Nhïng căn hÙ chung cư cao c¥p ĐÑi vÛi Các mô hình là căn hÙ t¡o 2 phòng ngç và chung cư có 3 phòng ngç. DiÇn tích bÑ trí linh ho¡t të 66 l¡i 70 mét vuông dành cho căn hÙ chung cư t¡o 2 phòng ngç, và diÇn tích të 132 l¡i 144 mét vuông cho h¡ng måc căn hÙ có 3 phòng ngç ß dñ án Hiyori Garden Tower. thi¿t k¿ tÕ diÇn tích thË trưÝng tòa chç là 31.163m2.

du an Hiyori Garden Tower

Nhïng h¡ng måc thi công t¡i căn hÙ chung cư Hiyori Garden Tower Đà Nµng s½ vì chç th§u thi công Dinco Đà Nµng đ£m nhiÇm triÃn khai. cùng vÛi đÙi ngũ nhân công chuyên nghiÇp, giàu chi nghiÇm trong sÑ v¥n đÁ triÃn khai Các dñ án tương tñ, Quý khách t¡o thà yên tâm vÁ Các h¡ng måc đang đưãc đ§u tư thñc hiÇn t¡i đây.

phía c¡nh chç th§u thi công, Các h¡ng måc ß dñ án Hiyori Garden Tower còn t¡o thå tham gia cça Các đơn vË k¿t c¥u, sáng trúc, c£nh thÃ, ngân hàng b£o lãnh đáng tin c­y,… s½ đóng góp nâng cao uy tín thương hưãng cũng như ch¥t .SÑ Dòng s£n ph©m t¡i căn hÙ chung cư Hiyori Garden Tower.

hơn đây là Các thông tin tÕng phù hãp vÁ Hiyori Garden Tower Đà Nµng đưãc Nhïng chuyên gia PiRealtor c­p nh­t và nh­n xét, nh±m có thêm Các thông tin khác vÁ dñ án, Khách hàng có thà tham kh£o thêm Các bài vi¿t khác cça chúng tôi ß đây.