Errore
  • Il template per questa pagina non è disponibile. Contatta l'amministratore del sito.
10 yếu tố khiến chung cu Sunshine Diamond River SaleReal hấp dẫn người trẻ

10 yếu tố khiến chung cu Sunshine Diamond River SaleReal hấp dẫn người trẻ

Đưãc nào khi đ§u tư vô dñ án Sunshine Diamond River?

Sunshine Diamond River là dñ án mÛi trong 5 2019 cça sàn BDS khu Nam, dưÛi dñ án Sunshine City Sài Gòn thì đây là S£n ph©m thé 2 cça t­p đoàn Sunshine Group ß k¿ ho¡ch " Nam ti¿n " trong lĩnh vñc ho¡t đÙng cça mình. HiÇn t¡i, căn hÙ Qu­n 7 đang nh­n đưãc khá các thå chú trÍng të bên chç đ§u tư.

Bài vi¿t sau đây, SaleReal Team s½ TÕng quát thông tin vÁ dñ án Sunshine Diamond River và Suy xét Nhïng lý do Vưãt b­c mà Quý khách không nên bÏ qua dñ án Sunshine Group t¡i khu Qu­n 7 l§n này.

vË th¿ n±m dÅ dàng cça chung cư Sunshine Diamond River

mÙt trong Các dñ án t¡o đËa th¿ vàng cça Sunshine Group, dñ án Sunshine Diamond River tÍa l¡c ngay m·t tiÁn đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. ©n chéa quù đ¥t rÙng 11.2 hecta tÍa l¡c hơn đËa th¿ đ¯c đËa này, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 trß ra trÍng điÃm cça khá các Khách hàng l«n chç đ§u tư chú ý.

do bßi khu này đang t¡o sñ phát triÃn th§n tÑc nh¥t ß khu phía Nam Sài Gòn, thé nh¥t đó là giao thông H¡ t§ng, thå hình nên cça hàng lo¡t nút giao thông trong thành phÑ đang đưãc nh¥n m¡nh khá lÛn. Vưãt b­c ngay ß Qu­n 7, ban qu£n lý giao thông đã mÛi lên k¿ ho¡ch cho triÃn khai dñ án giao thông Mũi Đèn ĐÏ l¡i khu đô thË m¡nh Phú Mù Hưng, đây là tuy¿n đưÝng giao thông huy¿t m¡ch đóng vai trò cho nÁn tài chính xây dñng cça Qu­n 7 và khu vñc Nam nh¯c cùng chung vÁ sau.

ĐÓng thÝi, r¥t nhiÁu dñ án giao thông të Các Qu­n g§n kÁ nÑi VÛi trung tâm hành chánh Phú Mù Hưng đã và đang đưãc thi công lÛn m¡nh như dñ án c§u NguyÅn Khoái b¯t të Qu­n 4 sang Qu­n 7, dñ án c§u Thç Thiêm 4 b¯t të khu đô thË mÛi Thç can ho quan 7 Sunshine Group Thiêm sang Qu­n 7, cũng të khu vñc Nam Sài Gòn đó là dñ án c§u PhưÛc Khánh nÑi ĐÑi vÛi huyÇn Nhơn Tr¡ch, ĐÓng Nai. Tuy Nhïng dñ án giao thông vëa mÛi kà hơn v«n chưa di chuyÃn vào ho¡t đÙng nhưng v«n có thà m¥y të vài 5 qua ß Qu­n 7 có thå bi¿n đÕi khá l¹ m·t nhÝ Các tuy¿n đưÝng cũ như NguyÅn Văn Linh, NguyÅn ThË Th­p, NguyÅn Hïu ThÍ, Huónh T¥n Phát, Lê Văn Lương, Phú Thu­n, Đào Trí,... Mà khu vñc bên Nam Sài Gòn đã trß ra tâm điÃm cça khá các ông lÛn hơn ngành b¥t đÙng s£n tìm l¡i triÃn khai r¥t nhiÁu S£n ph©m mang đ¿n thương hiÇu cça mình.

cùng vÛi đ¥y, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 còn đưãc thëa hưßng tÑ ch¥t tñ nhiên đơn gi£n nhÝ n±m g§n sông Sài Gòn và giáp ĐÑi vÛi r¡ch Bà BưÛm, chính vì điÁu này mà khi Quý khách hàng sÑng t¡i đây s½ đưãc tr£i nghiÇm khí h­u dÅ chËu nhÝ gió sông thÕi vô. Tuy th¿, vÁ viÇc thçy triÁu dâng d«n đ¿n tình tr¡ng ng­p úng là điÁu s½ không thà tránh khÏi n¿u đưÝng Đào Trí thuÙc tuy¿n đưÝng th¥p trũng. Nhưng Khách hàng cũng không ph£i lo ng¡i quá vì bßi UBND Qu­n 7 đã đËnh bưÛc quy ho¡ch và tiêu chu©n bË chào rÙng đưÝng Đào Trí ĐÑi vÛi lÙ giÛi rÙng trên 40m.

cơ sß v­t ch¥t hoàn thiÇn mà dñ án Sunshine Diamond River ©n chéa

n±m đËa th¿ thuÙc cÑt lõi cça khu Nam đã đem đ¿n sñ tiÇn nghi r¥t lÛn m¡nh cho Khách hàng trong tương lai, điÃn hình VÛi sñ hình ra cça khu đô thË Phú Mù Hưng, là khu đô thË NÕi b­t hiÇn đ¡i nh¥t thành phÑ HÓ Chí Minh, të lúc t¡o thå xu¥t hiÇn cça tÑ ch¥t này kéo theo sñ đÓng bÙ vÁ cÙng đÓng dân cư văn minh, mÍi đã góp m·t đÕi mÛi diÇn m¡o cça Qu­n 7 trong sÑ nhïng 5 trß l¡i đây.

phía c¡nh đó, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 còn thëa hưßng đ§y đç tiÇn nghi ngo¡i khu vñc nhÝ n±m liên k¿ ĐÑi vÛi trung tâm hành chánh Qu­n 7 VÛi Các dËch vå như giáo dåc, y tiÅn, kinh doanh, gi£i trí, vui chơi, ăn uÑng,... Là Nhïng tiÇn nghi b­c nh¥t khu vñc Nam Sài Gòn.

tiÇn ích nÙi khu vñc dñ án Sunshine Diamond River t¡o gì?

Ngoài viÇc thëa hưßng tiÇn ích ngo¡i khu vñc, sñ l¯p đ·t đ§y đç cơ sß v­t ch¥t nÙi khu vñc të chính chç đ§u tư Sunshine Group cũng là y¿u tÑ mà khá nhiÁu Quý khách chú ý.

Cå thà đó là Nhïng tiÇn nghi mang tÛi m£ng xanh như hÇ thÑng cây xanh, vưÝn hoa ánh ki¿n, qu£ng trưÝng nưÛc, hÓ bơi Các lo¡i,... K¿t thích hãp Nhïng y¿u tÑ này s½ mang đ¿n cho Khách hàng mÙt không gian an cư hòa hãp ĐÑi vÛi tñ th¿, vëa gây thå thoáng mát, dÅ chËu cho t¥t c£ dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7.

Cũng như hÇ thÑng trung tâm thương m¡i, ĐÑi vÛi thå s¯p x¿p linh ho¡t các nhãn hàng s½ Làm phåc vå đưãc cơ sß v­t ch¥t mua s¯m cho Khách hàng di chuyÃn kèm VÛi cơ sß v­t ch¥t vui chơi gi£i trí, vui chơi.

chç hàng năm sao, môi trưÝng này đưãc c¥u trúc r¥t cao c¥p, hiÇn đ¡i trong cái ch¿ bi¿n s½ mang tÛi cho Quý khách hàng Các món ăn ngon mang hương vË đa d¡ng và phong phú.

trên đây là bài vi¿t cça đÙi nhóm SaleReal vÁ Các thông tin liên quan đ¿n dñ án Sunshine Diamond River, hy vÍng bài vi¿t này s½ mang đ¿n Quý khách nguÓn tin tham kh£o hïu nghi Làm cho viÇc tìm ki¿m càng nơi sinh sÑng nhanh chóng và thu­n lãi hơn.