Errore
  • Il template per questa pagina non è disponibile. Contatta l'amministratore del sito.
ở nha pho Hoi An có gì?

ở nha pho Hoi An có gì?

Vài nét khu vñc đô thË sinh thái HÙi An Riverside

HÙi An Riverside là dñ án khu vñc đô thË sinh thái ven sông khi tÍa l¡c ß vË th¿ toàn diÇn đưãc chç đ§u tư Fivigroup xây t¡i HÙi An, v­y dñ án HÙi An Riverside ©n chéa vË th¿ như th¿ nào? lÑi thi¿t k¿ t¡o nào đ·c s¯c? tiÇn ích nÙi khu nÕi b­t? chç đ§u tư Fivigroup uy tin tín không?. toàn bÙ s½ đưãc PiRealTor tÕ hãp và gíi tÛi Quý khách t¡i bài vi¿t sau đây.

nh­n đËnh đËa th¿ dñ án HÙi An Riverside

chéa đñng vË trí đ¯c đËa ngay chân c§u Cía Đ¡i, cía ngõ Nam HÙi An. đËa th¿ thu­n lãi trên tuy¿n đưÝng dÅ dàng g¯n k¿t vào thành phÑ Đà Nµng - Hu¿ - HÙi An - mù Sơn.

dñ án ©n chéa vË th¿ dÅ dàng khi phía b¯c giáp sông Thu BÓn, đây là dòng sông VÛi lưu .SÑ lÛn m¡nh và g¯n k¿t thu­n tiÇn VÛi Các c£ng du lËch sông hÙi, phía Nam dñ án giáp ĐÑi vÛi tuy¿n đưÝng Duy ra - Duy Nghĩa g¯n k¿t ĐÑi vÛi tuy¿n đưÝng 129, đây là tuy¿n đưÝng chính k¿t nÑi vào th³ng Đà Nµng và Hu¿, bên Đông giáp ĐÑi vÛi c§u Cía Đ¡i, bên Tây giáp VÛi L¡ch SuÑi. t¡o kh£ năng th¥y r±ng dñ án đưãc bao bÍc do m¡ng lưÛi sông rách, đem l¡i cho khu vñc đô thË b§u đëng khí trong sÑ lành, thông thoáng.

©n chéa vË th¿ thu­n lãi Làm dân cư sÑng t¡i biÇt thñ HÙi An Riverside thu­n tiÇn k¿t nÑi VÛi Nhïng nơi trÍng điÃm trên khu vñc như thu­n lãi g¯n k¿t ĐÑi vÛi sân bay Đà Nµng hay sân bay Chu Lai thu­n lãi lúc chÉ m¥t chëng 45 phút, đi l¡i Nhïng nơi du lËch, danh lam th¯ng c£nh mau chóng và dÅ dàng như Cù Lao Chàm, khu vñc du lËch sinh thái V¡n Dëa,....

k¿t c¥u dñ án t¡o nào NÕi trÙi

HÙi An Riverside chéa đñng quù đ¥t 14.9ha tr£i dÍc theo con sông Thu BÓn, và đưãc quy ho¡ch bao gÓm nhà phÑ liÁn kÁ - biÇt thñ - chung cư cao t§ng.

dñ án đưãc k¿t c¥u bßi Nhïng chç c¥u trúc d«n đ§u và đưãc chú trÍng tôn xây nhân tÑ tñ nhiên mà tñ v­y đã ban t·ng, nâng cao ch¥t Lưãng cuÙc sÑng cça ngưÝi dân và k¿t nÑi cÍn ngưÝi ĐÑi vÛi tñ nhiên. chç đ§u tư Fivigroup đã k¿t hãp hài hòa c£nh thà mà thiên th¿ đã ban t·ng cho HÙi An Riverside bên c¡nh dòng sông Thu BÓn hiÁn hòa k¿t phù hãp VÛi không gian non xây nên mÙt diÇn m¡o tươi mÛi, hòa thích hãp du an Fivigroup Hoi An ĐÑi vÛi thiên th¿ kó vĩ.

Các căn biÇt thñ HÙi An Riverside đưãc c¥u trúc theo cách tiên ti¿n, ¥n tưãng và đem đ­m d¥u ¥n sáng trúc non view sông cao c¥p ĐÑi vÛi không gian xanh cùng vÛi bà bơi riêng biÇt xây ra không gian khác biÇt cho du khách, Các v«n mÛi gũi và dÅ v­n hành. VÛi m¡ng lưÛi cây xanh du khách s½ đưãc hưßng thå cuÙc sÑng hòa mình VÛi thiên v­y, điÁu kiÇn an bình, thư giãn nh±m hưßng thå mÙt cuÙc sinh sÑng lý tưßng đà t¡m quên đi cuÙc an cư Ón ã, t¥p n­p điÃm phÑ thË.

tiÇn nghi nÙi khu dñ án HÙi An Riverside Villas

là khu vñc sinh thái ven sông, HÙi An Riverside đưãc Fivigroup đ§u tư xây dñng chu×i tiÇn nghi cao c¥p phåc vå tÑi ưu nh¥t cho toàn bÙ đòi hÏi sinh ho¡t hàng ngày cça cư dân.

dân cư ngưÝi m¡nh ch¯c r±ng s½ hài lòng ĐÑi vÛi hÇ m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t đưãc chç đ§u tư bÑ trí ĐÑi vÛi h§m gíi xe rÙng rãi, trung tâm kinh doanh s§m u¥t ĐÑi vÛi Các tên tuÕi nÕi ti¿ng phåc vå toàn bÙ nhu c§u mua s¯m cça dân cư ngay t¡i nÙi khu, hÇ thÑng săn sóc và rèn luyÇn séc khÏe như trung tâm y tiÅn, phòng t­p thà hình, Spa,... phåc vå Các nhu c§u chăm sóc séc khÏe cça dân cư.

bên c¡nh Nhïng tiÇn ích đáp éng đòi hÏi cuÙc an cư hàng ngày, ngưÝi dân ß nhà phÑ HÙi An Riverside đưãc t­n hưßng Các tiÇn ích gi£i trí đ³ng c¥p như cafe sân vưÝn, hÓ bơi, khu vñc vui chơi gi£i trí k¿t phù hãp ĐÑi vÛi trung tâm thương m¡i, đ·c biÇt là công mĩ ven sông, l×i đi bÙ ven sông đưãc l¯p hÇ thÑng cây non và gh¿ đá nghÉ dưáng, tr£i nghiÇm b§u đëng khí mát m», thoáng mát mà dòng sông Thu BÓn đem đ¿n.

phía c¡nh đ¥y, dñ án mang l¡i b§u không khí trong sÑ lành VÛi hÇ thÑng cây xanh đưãc l¯p xen k½ giïa Nhïng tòa nhà nhà và Các công mĩ cây xanh ngay nÙi khu vñc dñ án mang l¡i cho mÍi khu vñc sinh thái HÙi An Riverside Villas b§u đëng khí thông thoáng, trong sÑ lành ngay ß chính căn hÙ cça mình.

chç đ§u tư uy tín

dñ án HÙi An Riverside đưãc t­p đoàn Fivigroup đ§u tư và xây ngay chân c§u Cía Đ¡i phía c¡nh dòng sông Thu BÓn, đây là t­p đoàn đưãc nên VÛi lĩnh vñc ho¡t đÙng ban đ§u là dËch vå du lËch & nghÉ ngơi - phát triÃn. ĐÑi vÛi cái nhìn dài h¡n cça t­p đoàn Fivigroup, t­p đoàn đã không ngëng ph¥n đ¥u, n× lñc trß nên tên tuÕi uy tín trong sÑ lĩnh vñc du lËch & nghÉ dưáng, xây dñng và t­p trung vào BDS VÛi 2 nhóm thương hiÇu chánh là FVG Travel và FVG Construction.

trong sÑ suÑt nay gian ho¡t đÙng đëng ngëng ph¥n đ¥u, đ§u tư vÁ ch¥t xám cũng như kinh t¿ cça đÙi ngũ công nhân mĩ cça t­p đoàn Fivigroup đ¿n này t­p đoàn Fivigroup đã xây bÁn vïng và chuyên nghiÇp, Fivigroup đã cơ c¥u đ¿n và t­p trung xây ĐÑi vÛi trông muÑn mang đ¿n cho sàn Các S£n ph©m, dËch vå theo chu©n quÑc t¿ và Nhïng hưßng thå tuyÇt đÑi xa l¡ vÁ phong cách sÑng hiÇn đ¡i.

trên đây là bài vi¿t tÕng hãp Các thông tin cça dñ án HÙi An Riverside Villas cça PiRealTor Team, hi vÍng đây s½ là nguÓn thông tin bÕ ích cho Khách hàng trong v¥n đÁ Khám phá dñ án HÙi An Riverside.