Errore
  • Il template per questa pagina non è disponibile. Contatta l'amministratore del sito.
quan tâm du an can ho quan 7 không thể không xem

quan tâm du an can ho quan 7 không thể không xem

Khái quát dñ án căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn cça chç đ§u tư Xuân Mai

Eco Green Sài Gòn là mÙt dñ án vô cùng thu hút đưãc nhà đ§u tư Xuân mai triÃn khai ngay trong sÑ lòng Qu­n 7. dñ án héa h¹n s½ đem l¡i cho Quý khách mÙt chÍn an cư đ·c biÇt ß khu Nam Sài Gòn.

dñ án ©n chéa đËa th¿ đ¯c đËa, chu×i tiÇn nghi đa d¡ng và h¥p d«n.

Bài vi¿t này SaleReal Team s½ Khái quát tÛi Quý khách thông tin vÁ chung cư Eco Green Sài Gòn nh±m Quý khách t¡o thà hiÃu rõ hơn dñ án vô cùng đ·c biÇt này.

du an eco green

Thông tin chung cư Eco Green Sai Gon

Eco Green Sài Gòn là dñ án mái phù hãp thương m¡i gÓm dËch vå, khách s¡n và nhà ß cao c¥p và m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t vưãt trÙi, xây ra mÙt khu vñc compound VÛi cÙng đÓng dân cư hoàn thiÇn.

phéc diÇn tích dñ án kho£ng 14,36 ha n±m t¡i vË th¿ đ¯c đËa là m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân Thu­n, Qu­n 7, TP hÓ Chí Minh. Đưãc chç đ§u tư XuanMai Corp t¡o tên đ§y đç là Công ty CP Чu tư phát triÃn Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn) khi¿n tÕng th§u xây ĐÑi vÛi chu×i cơ sß v­t ch¥t nÙi khu cao c¥p, trang thi¿t bË nÙi th¥t cao c¥p cho đ¿n môi trưÝng sinh sÑng xanh yên lành. dñ án Eco Green Sài Gòn s½ trß nên nơi an cư tuyÇt mù cça ngưÝi dân ra phÑ.

nhà đ§u tư XuanMai Corp (Công ty CP Чu tư xây dñng Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn)) là mÙt trong Các nhà đ§u tư t¡o thương hiÇu, thương hiÇu này g¯n liÁn ĐÑi vÛi các dñ án vưãt b­c ß Hà NÙi.

chç đ§u tư thưÝng xuyên phù hãp tác ĐÑi vÛi Nhïng đÑi tác chi¿n năng nưÛc ngoài t¡o nên tñu, kù thu­t cao, trong sÑ quá trình xây Các dñ án, Nhïng đơn vË k¿t c¥u tòa nhà, k¿t c¥u c£nh quát danh ti¿ng như là Plus Architecture Australia, Bruce Henderson Architects, Australia phå trách c¥u trúc, concept, Văn phòng bán hàng và căn hÙ....

can ho eco green quan 7

– tÕ th§u phát triÃn dñ án Eco Green Sai Gon là EPC, Công ty Bình ĐËnh ViÇt Nam và Công ty an Phong là đơn vË thi công móng cÍc, Công ty tư v¥n và c¥u trúc Xuân Mai (XMT) là đơn vË thi công c¥u trúc cça mÍi tháp căn hÙ t¡i dñ án.

Xét vÁ nhân tÑ sinh thái và điÁu kiÇn an cư t¡i chung cư Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n m¥y ch¯n, đây là càng trong sÑ Nhïng căn hÙ chung cư đưãc thi¿t k¿ theo chu©n mñc sinh thái VÛi ch¥t Lưãng không gian sÑng vô cùng thu hút, dñ án có công mĩ cây xanh trung tâm và toàn bÙ Nhïng nhân tÑ vÁ kho£ng xanh, đÙ che phç luôn đ·t lên d«n đ§u ĐÑi vÛi 70% còn tÛi 30% dùng nh±m xây Nhïng tháp chung cư.

chç đ§u tư c¥u trúc Eco Green Sai Gon bao gÓm 7 tòa chung cư, h§u h¿t Nhïng tháp căn hÙ đÁu có 2 đ¿n 3 t§ng h§m đà xe. RÙng rãi, tiÇn ích cho dân cư sí dång. chung cư cao c¥p Eco Green Sai Gon đÁu đưãc k¿t c¥u të 2 tÛi 3 phòng ngç, diÇn tích phong phú të 52m2 l¡i 92m2, ĐÑi vÛi hưÛng cía và lÑi ban công khác nhau, hãp VÛi mÍi cung m¡ng, chánh do th¿, Quý khách t¡o kh£ năng yên tâm chÍn lña Các căn hÙ mà mình muÑn sß hïu.

Ngoài căn hÙ chung cư cao c¥p, dñ án Eco Green Sai Gon còn có chung cư kinh doanh và dËch vå, Khách s¡n cao c¥p, Văn Phòng h¡ng A, Shophouse, Officetel t¡i tòa tháp trung tâm ngay m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh.

dñ án Eco Green Sai Gon ©n chéa mÍi 50 tiÇn ícc nÙi khu vñc đà đáp éng dân cư như là trưÝng m§m non và trưÝng tiÃu hÍc, công mĩ Eco-Green, khách s¡n cao c¥p, trung tâm tÕ chéc sñ kiÇn, trung tâm thà dåc như phòng Gym, dËch vå làm xinh đ¹p spa, yoga, qu£ng trưÝng ánh sáng, khu vñc ©m thñc vưÝn nưÛng BBQ, thư viÇn à phòng sinh ho¡t chung, đưÝng ch¡y bÙ, bà bơi 4 mùa t¡o tÑ ch¥t hòa nhiÇt đÙ theo mùa…

du an eco green

Xét vÁ y¿u tÑ pháp lý dñ án Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n th¥y pháp lý chung cư khá rõ ràng, Khách hàng có thà an tâm đ§u tư l«n mua ß, sÕ hÓng tëng căn s½ cung c¥p trong sÑ vòng 6 tháng nh¯c të ngày bàn giao nhà, ©n chéa lâu dài theo quy đËnh pháp lu­t, NgưÝi ViÇt Nam lo¡i hình ©n chéa lâu dài, t¡o sÕ c¥p quyÁn sí dång, ngưÝi nưÛc ngoài đưãc cho thuê dài h¡n VÛi nay h¡n là 50 5 theo lu­t pháp hiÇn hành.

Dñ sáng bàn giao quý 2, 5 2021. HiÇn ß dñ án đang thi công ph§n móng cÍc, tiêu chu©n bË cho thÝi điÃm Чu tiên mß bán.

hơn đây là thông tin cơ b£n vÁ căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon Qu­n 7 mà SaleReal Team muÑn gíi l¡i Quý khách. Hy vÍng Các thông tin mà SaleReal Team cung c¥p s½ Khi¿n ích trên cho Khách hàng trong v¥n đÁ lña chÍn tìm ki¿m căn hÙ an cư l¡c nghiÇp cho gia đình Quý khách hàng.

Thông tin vÁ bÝ b¿n bán và phương théc thanh toán xa l¡ nh¥t dñ án Eco Green Sai Gon s½ đưãc Nhïng chuyên gia SaleReal TÕng quát đ¿n Khách hàng cå thà nh¥t ß công ty BDS SaleReal. t¡i đây b±ng 6 năm kinh nghiÇm vÁ sàn b¥t đÙng s£n Tp. Hcm Nhïng chuyên gia s½ đưa thành SaleReal Team Các lÝi khuyên chân nên nh¥t l¡i Quý khách.