Errore
  • Il template per questa pagina non è disponibile. Contatta l'amministratore del sito.
9 điểm anh nên biết SaleReal Team

9 điểm anh nên biết SaleReal Team

Thông tin đËa th¿ chung cư Ascent Garden Home

Ascent Garden Home là dñ án mà nhóm chuyên gia SaleReal nh­n đËnh là thành tham kh£o nh¥t Qu­n 7 vô thÝi điÃm hiÇn ß do không Các t¡o quy mô lÛn m¡nh mà còn ©n chéa đưãc cho mình Nhïng điÃm NÕi b­t s½ làm cho Quý khách c£m th¥y vô cùng thích thú. không nên ng«u v­y mà dñ án đưãc Các chuyên gia b¥t đÙng s£n nh­n xét cao.

v­y vË trí dñ án Ascent Garden Home t¡i đâu? thà đi tÛi të dñ án l¡i Các khu liÁn kÁ hay không? đÙi nhóm chuyên trang duankhunam s½ cung c¥p l¡i mÙt sÑ thông tin nh±m Khách hàng t¡o kh£ năng hiÃu rõ hơn vÁ đËa th¿ căn hÙ chung cư Qu­n 7.

Thông tin vË trí căn hÙ Ascent Garden Home

n±m trên quù đ¥t rÙng SaleReal Team m¡nh VÛi diÇn tích 10.425 m2, thuÙc phưÝng Tân Thu­n Đông, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh.

sinh sÑng t¡i Ascent Garden Home Qu­n 7, Quý khách hàng s½ hưßng thå đưãc càng thà g¯n k¿t giao thông đ·c biÇt linh ho¡t, đây là càng trong Các y¿u tÑ trÍng tâm nh±m quy¿t đËnh t¡o ra chÍn lña mÙt dñ án gì khi¿n nơi sinh sÑng hay không.

Khách hàng chÉ ĐÑi vÛi 15 phút là đã có thà đ¿n đưãc ngay trung tâm Qu­n mÙt là mÙt ch× vô cùng cùng vÛi s§m u¥t, cũng như có méc an cư cao nh¥t ß thành phÑ HÓ Chí Minh là điÃm t­p trung r¥t các tiÇn ích cao c¥p, h§u như nói tÛi khu này ai ai cũng s½ nghĩ đ¿n là đËa điÃm gi£i trí hàng đ§u.

Hay të chung cư Ti¿n Phát Qu­n 7 tÛi Nhïng khu đô thË lÛn m¡nh t¡i Qu­n 2: Nam R¡ch Chi¿c, Th¡nh h£o Lãi, yên Phú yên Khánh, lý thú là khu vñc đô thË Thç Thiêm chÉ trong vòng vài 5 đ¿n s½ là nơi vô cùng xây ĐÑi vÛi nhïng dñ án đưãc xu¥t hiÇn cũng như Nhïng tiÇn ích đ³ng c¥p cũng s½ hiÇn diÇn lúc chÉ VÛi 10 - 15 phút là đã t¡o thà ti¿p c­n.

thu hút, chÉ VÛi năm phút là đã tÛi đưãc ngay khu vñc đô thË Phú mù Hưng Qu­n 7, cũng là khu vñc s§m u¥t không hÁ kém c¡nh Qu­n 1, đây là nơi t­p trung cça khá nhïng dñ án cao c¥p cũng như tiÇn nghi. ĐÑi vÛi Nhïng cơ sß v­t ch¥t Vưãt b­c như trung tâm kinh doanh ViVo City, Crescent Mall, Lotte Mart,... S½ phåc vå cho v¥n đÁ gi£i trí, mua s¯m cça Quý khách hàng trß thành đ³ng c¥p.

Hay Khách hàng t¡o con em trong đÙ tuÕi đi hÍc có kh£ năng gíi tÛi trưÝng quÑc tiÅn Nh­t B£n, Hàn QuÑc, đ¡i hÍc Rmit, đ¡i hÍc Tôn Đéc Th¯ng,... Và Nhïng bÇnh viÇn Tim Tâm Đéc, bÇnh viÇn FV s½ đáp éng cho đòi hÏi săn sóc, khám séc khÏe ĐÑi vÛi trang thi¿t bË tân ti¿n.

cư dân ß căn hÙ Ascent Garden Home nh­n đưãc kh£ năng này cũng chính do tÍa l¡c trong sÑ khu vñc t¡o H¡ t§ng giao thông xây dñng ĐÑi vÛi nhïng tuy¿n đưÝng như: NguyÅn Hïu ThÍ, NguyÅn Văn Linh, Nhơn Đéc - PhưÛc LÙc, cao tÑc B¿n Léc - Long ra,...

đëng Nhïng v­y vË trí cça Ascent Garden Home còn tÍa l¡c giáp ĐÑi vÛi sông C£ G¥m, VÛi ưu điÃm này đÙi ngũ chuyên gia duankhunam đnáh bÝ b¿n s½ mang đ¿n cho cư dân Nhïng làn gió thông thoáng, Giúp tr£i nghiÇm mÙt cuÙc an cư trong lành, tách biÇt tuyÇt đÑi ĐÑi vÛi Nhïng ti¿ng Ón, båi khói ch× ngoài đưÝng phÑ. Giúp séc khÏe cça dân cư đưãc đ£m b£o càng cái tÑi ưu nh¥t, đưãc trân trÍng đÝi an cư vui v» và dÅ chËu.

hơn đây là bài vi¿t đưãc chuyên gia SaleReal chia s» vÁ vË trí n±m cça Ascent Garden Home Qu­n 7, bài vi¿t s½ Làm Quý khách hàng t¡o t§m nhìn Tìm hiÃu và hình dung rõ nét hơn vÁ vË th¿ cça dñ án. ĐÑi vÛi Nhïng gi£i pháp k¿t nÑi giao thông s½ Giúp Quý khách tham kh£o coi có qu£ thñc phù hãp VÛi đòi hÏi cça gia đình cũng như b£n thân mình hay không.